Çarşamba, 15 Nisan 2015 00:00

Asker ve Manevi Değerler (02 Nisan 2015)

Yazan
Öğeyi Oyla
(6 oy)

ORDULAR DİNDAR OLMALIDIR

(02 NİSAN 2015)

  1. ASKER DİNDAR OLMALIDIR

Meslekler arasında askerlik mesleğinden başka canı pahasına da olsa vazifenin yapılmasını isteyen başka meslek yoktur.  

Şehitliği bilip inanmayan, ölüm ötesini düşünmeyen, vatanı, devletinin maddi ve manevi değerlerini, dini ve milleti için feda edeceği canının karşılığında ebedi hayatı ve cenneti kazanacağına inanmayan insanlar savaştaki vazifesini yapmak için hayatını ortaya koyabilir mi?

İslâmî duyarlılığı olmayan, şehitliğin hükümlerini bilmeyen ve ahirete iman şuuru oluşmamış insanlara, seve seve canını feda edebilmesi için ne vaat edilebilir ki?

Ölümü göze alamayan insanların hayatını tehlikeye sokacak riskler karşısında maddi gücünü kat kat arttıracak manevi kuvvetten mahrum kalacağı şüphesizdir.

Yüklendiği sorumluluklar bakımından askerlik mesleğinin, mensuplarının dindar olması gereken mesleklerin başında geldiğini söyleyebiliriz.

Savaşın olağan dışı şartlarında vazifesini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu manevî güce sahip olabilmesi için, hangi dine mensup olursa olsun ülkelerin askerlerinin DİNDAR OLMASI gerekir.

2. GEÇMİŞ SAVAŞLARDA MANEVİ DEĞERLERİN ETKİSİ

Stratejik/Operatif veya taktik seviyedeki komutanlıklar, savaş halinde uygulayacağı muharebe şeklini tespit etmek için kendi kuvvetleri ile hasmının gücü arasında bir mukayese yapmak durumundadır. Komutanlar, Maddi olarak asker sayısı, teşkilâtı, ana muharebe araç ve silahlarını v.b. sayısal ve etkinlik bakımından nispi durumunu ortaya koyduktan sonra, tarafların moral gücünü de muhakemesine dâhil ederek karara ulaşırlar.

Bir komutanın taarruz kararına ulaşabilmesi için düşmanından en az bir misli üstün olması gerekmektedir.

Müslüman Türk Orduları kazandıkları savaşların hiç birinde sayısal olarak düşmanına üstünlük sağlayamamıştır. Onları manevi değerleri ve sahip oldukları İslâmî inançları düşmanına nazaran nispi üstünlüğe ve zafere ulaştırmıştır.

Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşuna önayak olan 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı, Türklere Anadolu'nun kapısını açan 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı, Yeni Çağ'ın başlangıcı sayılan 1453 yılındaki İstanbul'un Fethi, İstanbul’un bu gün elimizde kalmasını sağlayan I. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale SavaşlarıOsmanlı İmparatorluğu'nun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan Kurtuluş Savaşı, hep sayısal olarak birkaç misli fazla ordulara karşı kazanılan zaferlerdir.

Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı Pasinler, Haçlılara karşı Harran, Miryakefalon Savaşları; Osmanlı Devletinin Haçlı Ordularına karşı Sırp Sındığı, I. Kosova,  Niğbolu, Varna, II. Kosova ve Mohaç zaferleri, sayısal üstünlük sağlanamadığı halde İslâmî değerlerin verdiği manevi güç ile kazanılmış zaferlerdir.

Diğer taraftan tarihimizde bir kara leke gibi duran Balkan Bozgunu ise tepeden tırnağa siyasete bulaşan zabitler elinde inançlarını askerlik görevleri ile birleştiremeyen ordumuzun başına gelmiştir.

3. TSK’DE DİN İŞLERİ

Ordumuz, mevcut profesyonel kadroları ile askeri eğitimin yanı sıra fikri ve fiziki kişisel gelişimi de sağlayarak sağlıklı nesillerin yetişmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Dindar kuşakların yetişmesi için de benzer katkının olduğunu söylemek mümkün değildir.

Ordumuzun manevî durumunu tespit için; Ümmet şuuru ve İslâm Medeniyeti ile yoğrulmuş Osmanlı dönemi ile laik düşünceyi öne çıkaran ve batı medeniyetinin seviyesine çıkmayı hedefleyen Cumhuriyet döneminde din işlerine verilen önemin mukayese edilmesinde yarar bulunmaktadır.  

Türk Ordusunun dindarlık derecesini ölçmede; Ordu yönetim kadrolarının dini değerlere bakış açısı, kışla-ibadethane ilişkisi ve din eğitimi verebilecek ehliyetli kadroların durumu, bir mihenk taşı olarak kullanılabilir. Özellikle de Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet Döneminin bu kıstaslara göre mukayese edilmesi ve modern dünya ordularının uygulamalarının incelenmesi durumu bütün açıklığı ile ortaya koyabilecektir.

4. OSMANLI DÖNEMİNDE DİN İŞLERİ

     a. Yönetim kadrolarının Dini Duyarlığı[1]

Bir ucu Hint’e ve Çin’e, bir ucu Avustralya ve İspanya’ya uzanan Türk-İslam dünyasının bu genişlemesini sırf askeri üstünlüğe ve iktisadi bir gayeye bağlamak tarihi yanlış ve eksik anlamaktır. Bu genişlemede ve bu hayret verici muvaffakiyetlerde “Dinin Yayılması” idealinin birinci derecede rol oynadığı muhakkaktır.

Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Osman Gazi’nin dehasıyla kayın pederi Şeyh Edebâlî’nin manevi desteği meczolmuştur.

Orhan Gazi, zamanında Hacı Bektaşi Veli’nin duasına mazhar olmuştur. Ocağın maddi tarafını bir padişah inşa etmişse, Hacı Bektaşi Veli de bu ocağa ruh vermiş, dinamizm aşılamıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in fethinde Akşemseddin Hazretlerinin payı büyüktür.

Yıldırım’la, Emir sultan; Yavuz’la Molla Güranî ve diğerleri bu bütünlüğü hep sağlamışlar ve bu ruhu sürdürmüşlerdir

     b. Kışlalarda İbadethanelerin Durumu[2]

Osmanlı Ordusunda Yeniçeri Ocağının imamına “İmam-ı Hazreti Ağa” veya “Ocak İmamı” denirdi. Bu makama Ocak’tan yetişen, Orta Camii’ndeki müderristen ders alan, “Ağa Kapısı Camii”nin beş müezzininden en yetkilisi tayin edilirdi. Tayin edildiği “Orta”nın komutanı sayılırdı. Beş vakit namazda Yeniçeri Ağasına imamlık eder, sefere Yeniçeri Ağasıyla beraber katılırdı. Teşrifatta daima Yeniçeri Ağasının yanında yer alırdı.

Yeniçerilerde müezzinler, hafızlar da vardı. Bütün bunlar Yeniçeri Ocağının Camiinde yine Yeniçeri olan müderrislerden ders görürdü. Böylece hepsi Ocaktan yetiştirilmiş olurdu.

Tersane-i Amire Camiinde 1665–1693 yılları arasında vaiz, imam-hatip, ikinci imam, cüzhan, müezzin başı, müezzin ve ferraşlar olmak üzere toplam on beş kişi görev yapıyordu.

    c. Din Eğitimi verebilecek Ehliyetli kadroların Durumu[3]

Selçuklu ordusunda “Müzekkerler” vardı. Askere dini bilgiler verir nasihatte bulunurlar; harplere teşvik ederlerdi.

Osmanlı Ordusunda Yeniçeri Ocağının “İmam-ı Hazreti Ağa”sından başka bir de “Ordu Şeyhliği” vardı. Tanzimat’tan sonra kadroları lağvedilen Ordu Şeyhleri özellikle savaş zamanında askerin moralini yükseltmekle görevli idiler.

Yeniçeri teşkilatında tabur yerinde kullanılan “Orta”ların da birer imamı vardı. Tabur İmamları”nın vazifeleri askerlere dinî ahkâmı öğretmek, namaz kıldırmak, dini tören ve merasimleri tertip ve idare etmek, teçhiz ve tekfin işlerliyle meşgul olmaktı. İmam muharebelerde de taburundan ayrılmazdı.

III. Selim’in kurduğu Nizam-ı Cedit ordusunda uygulanmak üzere hazırlanan Levent Çiftliği Kanunnamesi’nde her bölüğe birer imam tayin edilmesi, askerlerin cemaatle namaz kılmaları ve “Birgivi Risalesi”ni[4] okumaları hükme bağlanmıştı.

Yeniçeri Ocağının II. Mahmut tarafından 1826 yılında kaldırılmasından sonra onun yerine kurulan “Asakir-i Mansure-i Muhammediyye” adlı teşkilatta; her saf (bölük) için bir mektep açılarak, buralarda her gün Kur’an-ı Kerim ve ilmihal dersleri okutulmaya başlanmıştı. Neferlerin beş vakit namazı cemaatle kılmaları için her safa (bölüğe) birer imam tayin edilmişti. Bu imamların kendilerini geliştirmeleri için ayrıca hafız-ı kütüb’den ders okumaları gerekliydi.

Bütün bu hizmetlerin yürütülmesine zabitlerin özellikle dikkat göstermeleri nizamnamede ayrıca belirtiliyordu.

Alaylarda “Alay Müftüsü”, taburlarda “Tabur imamları” bulunurdu.

Alay İmamları Din hizmetlerini yürütüp, ahlaki bilgiler verirdi. Cemaate namaz kıldırır, cenaze işleriyle ilgilenirdi. Özel üniformalı askeri memurlardı ve görev yaptıkları birliğin her türlü dini işlerinden sorumluydular. Protokolde yüzbaşıdan önce, kolağasından sonra gelen alay imamları terfi ederek “alay müftüsü” olurlardı. Alay müftülerinin protokoldeki yerleri “Alay Emini”nin altında ve kolağasının üstünde idi.

Bahriye teşkilatına ait harp gemilerinde de “ Gemi İmamları” görev yaparlardı. Harp gemilerinde namaz kıldırmak, askere dini ve ahlaki bilgiler vermek ve maneviyatlarını yükseltmekle görevliydiler. Alay imamları gibi ulemadan seçilen Gemi İmamları da cübbe giyer, sarık sararlar, kollarında sınıflarını gösteren sırma şeritler bulunurdu.

5. CUMHURİYET DÖNEMİNDE DİN İŞLERİ [5]

    a. Yönetim Kadrolarının Dini Duyarlığı:

Kurtuluş Savaşı sırasında, Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Efendi’nin fahri komutanlığında milli bir alay kurulmuş ve Hacı Atıf Efendi Müftülüğüne, Hacı Bayram Veli Cami hatibi Hafız Mehmet Efendi de imamlığa getirilmişti.

Cumhuriyet döneminin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 26 Mart 1925 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığına gönderdiği bir yazı ile askerlerin okuyup anlayabilecekleri bir “Asker İlmihali” hazırlanması için yardım istemişti. Bunun üzerine Diyanet işleri Reisliği Hey’et-i Müşevere üyelerinden Ahmet Hamdi Akseki “Askere Din Dersleri” isimli bir kitap kaleme almış ve bu eserin günümüze kadar dört baskısı yapılmıştır.

1960 İhtilalından sonra, dini vecibelerini yerine getiren askerler ve dini simgeler, Türk Silahlı Kuvvetleri üst yönetimi tarafından dışlanmış, gerici ve irtica simgesi olarak tanınmış, 28 Şubat Süreci ile birlikte de inançlı insanlar Ordudan ihraç edilmiş, tesettürlü eşler ve aileler kışlalara, lojmanlara, askeri gazinolara ve orduevlerine alınmamıştır

    b.  Kışlalarda İbadethanelerin Durumu:

Cumhuriyetin başından itibaren mevcut olan ve bazı duyarlı kışla ve garnizon komutanları tarafından yapılan kışla mescit ve camileri halen muhafaza edilmektedir.

28 Şubat sürecine kadar duyarlı askeri personel tarafından kullanılabilen askeri kışlalardaki mescitler, süreç ile birlikte kullanılmaması için düzenlemelere hedef olmuştur.

Halen kışla mescitlerinde cemaatle namaz kılınması, namaz vakitleri dışında açık bulunmaları ve mesai içinde namaz kılınması yasaklanmış durumda bulunmaktadır.

    c. Din Eğitimi verebilecek Ehliyetli kadroların Durumu:

Cumhuriyet döneminin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak döneminde ordumuzda mevcut alay müftüleri ve tabur imamları görevlerini devam ettirildiler.

Atatürk'ten sonra Alay Müftülüğü ve Tabur İmamlığı kadroları lağvedilmiştir.1948’de zorunlu olarak Tabur İmamlığı tekrar ikame ettirilmiştir. Ama bu statüde istihdam için görevlendirilme yapılmamıştır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Güney Kore’ye asker gönderme kararına istinaden Türkiye Tugay düzeyinde bir birlik ile bu oluşuma katılmıştır. 25 Eylül 1950 tarihinde İskenderun’dan yola çıkarılan ilk kafilede Alay Baş İmamı olarak bir din adamı görevlendirilmiştir.

İlahiyat Fakültesinin açıldığı ilk yıllar ordu hesabına okutulan öğrencilerin din işleri subayı olarak istihdamı düşünülmüş ise de görevlerine ilişkin bir teşkilat ve talimname olmadığı için bunlar idari faaliyetlerde görevlendirilmiştir.

Ordumuzun manevi eğitimi Genel Kurmay personel dairesi moral şubesi ile kara, deniz ve hava kuvvetlerinin moral şubeleri tarafından yürütülmesi amaçlanmıştır.

Orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu hale gelince askeri lise ve astsubay hazırlama okulları için İlahiyat Fakültesinde tekrar ordu adına askeri öğrenci okutulmaya başlanmıştır. Mezun olan öğretmen subaylar din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak askeri okullarda görev almışlardır.

Kıbrıs’ta görev yapan birliklerimizde seferi kadro uygulandığı için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlık Karargâhında bir muvazzaf ilahiyatçı öğretmen subay “Din İşleri Subayı” olarak görev yapmıştır.

Bu gün Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferi kadrolarında tabur seviyesindeki birliklerde “Din İşleri Subayı” olarak bir kadro mevcut bulunmaktadır.

Barış şartlarında ise, orta dereceli askeri okullarda din ve kültür derslerini vermek üzere istihdam edilen 10 adet İlahiyat mezunu din işleri subayı dışında hiçbir komutanlık, kışla ve birlikte din görevlisi bulunmamaktadır.

6. DÜNYA ORDULARINDA DİN İŞLERİ

    a. Genel[6]

Bugün ABD ve gelişmiş Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetleri başta olmak üzere dünya ülkelerine mensup orduların büyük ekseriyetinde dini bir müesseseleşme ve din işleri subaylıkları mevcut bulunmaktadır.

Özellikle Batı’da acı ve felaketli tecrübelerden sonra sistemli ve sabırlı bir şekilde dine dönüş hareketi başlayınca ülkelerin kurumları, özellikle de ordu teşkilatlarında bu etki kendini göstermiştir.

ABD’de 18. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde ise 19. Yüzyıldan itibaren orduda dini kurumsallaşma resmi olarak başlamıştır.

Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin ordularında ise Varşova Paktının dağılmasını müteakip dini yapılanma başlamış olup hızlı bir şekilde kurumsallaşma süreci devam etmektedir.

Bugün gelişmiş dünya ülkeleri din işleri subaylıklarını; ordularını ahlaki ve manevi yönden daha da güçlendirmek için tercih etmektedirler.

Din işleri subaylarının ordu içinde hiyerarşik yükselmeleri de ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin; Fransa’da rütbe almazken, Avustralya’da yüzbaşılığa; İtalya, Belçika, Arjantin ve Avusturya gibi ülkelerde Generalliğe kadar yükselmektedirler. Hatta öyle ki ABD’de din işleri başkanlıkları Tümgeneral, Brezilya’da ise Korgeneral rütbesindedir.

Gelişmiş ülkelerin modern ordularında, diğer dini inanışlara mensup askerler için de, sayılarına uyacak şekilde bir askeri din müessesesi teşkil edilmektedir.

İngiltere Kraliyet Askeri Kuvvetlerindeki Katolik, Protestan ve Yahudilerden oluşan din subayları arasında Müslüman subaylarda bulunmaktadır.

Moderne dünya orduları için önemi her gün daha da artan “Din İşleri Subaylıkları” müessesesine sahip olmayan 21 ülke mevcuttur. Çin, Hindistan, Japonya, Tunus, Cezayir, Küba gibi Türkiye’de din işleri birimi bulunmayan ülkeler arasında zikredilmektedir.

    b. ABD ORDUSUNDA DİN İŞLERİ [7]

        (1) Tarihçesi:

13 koloni devletin teşkil ettiği Kıt’a Kongresi’nin 29 Haziran 1775 tarihindeki kararıyla orduda dini hizmet kanunî olarak başlamıştır.

20 Eylül 1776 tarihinden itibaren de alaylara, birliklere ve garnizonlara teşmil edilmiştir.

12 Nisan 1808 de Tugay Din İşleri Subaylığı ihdas edilmiştir.

Birinci Dünya Harbi başladığında ABD’nin muvazzaf ordusunda 74, Milli muhafız birliğinde 72 “Din İşleri Subayı” vazife görmüştür. Harp esnasında din hizmetleri görenlerin sayısı 2363’ e yükselmiştir.

1918 de kabul edilen bir kanunla her 1200 kişiye bir Din İşleri Subayı düşecek şekilde kadrolama yapılmıştır.

1920 de Ordu Din İşleri Başkanlığı ihdas edilmiştir. Din İşleri Subaylarına albaylığa kadar terfi hakkı tanınmıştır.

İkinci Dünya Harbinde ABD Ordusunda 8896 Din İşleri Subayı vazife almıştır.

1944 de Ordu Din İşleri Başkanının rütbesi tümgeneral olmuş üç kuvvetin Din İşleri Subayları bu başkanlığa bağlanmıştır.

11 Haziran 1948 de her üç kuvvet için ayrı ayrı Din İşleri Başkanlığı ihdas edilmiş ve zamanla her birinin müstakil teşkilatı tesis olunmuştur.

        (2) Günümüzde;

Bugün Amerikan askeri kuvvetlerinde din, hukuksal temele sahip bir şekilde kurumsallaşmıştır. Ordunun teşkilatı, çalışma sistemindeki hususiyeti ve hizmetin kutsiyeti göz önünde bulundurularak ‘‘Din İşleri Subaylığı” yetiştirme cihetine gidilmiştir. Halen Amerika Ordusunda teğmenden tümgenerale kadar muhtelif rütbe ve kademelerde vazife gören din işleri subayları vardır.

Savunma Bakanlığı bünyesinde dini işleri sevk ve idare etmek ve müşavirlik yapmak üzere tümgeneral rütbesinde bir papazın başkanlık ettiği “Din İşleri Başkanlığı” bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlık bünyesinde “Silahlı Kuvvetler Din İşleri Subayları Kurulu” adı ile bir alt merci oluşturularak faaliyetlerin daha düzenli bir denetim altında yapılması ve gerektiğinde işbirliği sağlanması kolaylaştırılmıştır.  

Dini ve ahlaki problemlerde, Kuvvet Komutanlarına müşavir olarak hizmet etmek üzere Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde de dini işleri sevk ve idare ile vazifeli Savunma Bakanlığı Din İşleri Başkanlığına bağlı birer “Kuvvet Din İşleri Başkanlığı” bulunmaktadır.

Amerika Donanmasının her gemisinde en az bir Din İşleri Subayı bulunur. Gemilerde ibadet yeri de ayrılmış ve ona göre döşenmiştir.

Amerikan ordusu web sitesindeki giriş kısmı “Ülkenize hizmet ederken inancınıza da hizmet edin” cümlesiyle başlar ve “Amerikan Ordusu Din İşleri Teşkilatı Tanrıyı Askere, Askeri de Tanrıya yaklaştırır.”  İfadesi ile son bulur. K.K. Din İşleri Sb talimnamesinin (FM 16-5 The Chaplain ) 3. maddesinde “Ordu, dini esaslar üzerine kurulmuştur. Din İşleri Subayı, bu temeli sağlamlaştırmak suretiyle orduyu dini prensiplerin bir kal’ası yapar. Böylelikle askeri, morali sağlam, memleketine sadık olur.” İfadesi bulunmaktadır.

Yine aynı talimnamenin 109. maddesi de “Tanrıyı askere, Askeri de Tanrıya yaklaştırmak; muharebede garnizondakinden daha fazla gereklidir. Bir muharibi, Allah’ından başka hiç bir şey takviye edemez.” ifadesi savaşta dinin ve din işleri subayının önemini açık bir şekilde vurgulamak için kullanılmaktadır.

    c. FRANSA ORDUSUNDA DİN İŞLERİ [8]

Fransız Silahlı Kuvvetlerinde dini hizmetler “Maiyet Rahipleri” denen Din İşleri Subayları tarafından yerine getirilmektedir. Laisizmin beşiği olarak kabul edilen Fransa da 1905 yılında Devlet ve Kilise ayrılmış olmasına rağmen Silahlı Kuvvetlerde dini yapılanma ve faaliyet hep mevcut olmuştur. 

Fransız Kara kuvvetleri Teşkilatı’nın Ordu, Kolordu, Tümen kuruluş şemalarında ve hizmet müdürlüklerine bağlı olarak Din İşleri Subayları mevcuttur.

Fransız ordusundaki dini yapılanma; Katolik, Protestan ve Yahudilerden oluşmaktadır.

459 bin kişilik Fransız ordusunda 431 Din İşleri Subayı görev yapmaktadır. Bunların 283’ü Katolik, 91’i Protestan ve 45’i Yahudi’dir. 12’si ise Müslüman’dır.

Fransa ordusunda yaklaşık bin kişiye bir Din İşleri Subayı düşecek şekilde kadro oluşturulmuştur. Ordudaki dini eğilimin durumuna göre Din İşleri Subay istihdamı sağlanmaktadır.

Fransız ordusunda Müslüman sayısının 40 bine ulaştığından 2010 yılında Müslüman Din İşleri Subay sayısı 40 olmuştur.

 7. TSK’DA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyetin son 50 yıllık döneminde, tarihindeki başarılarının kaynağı olmasına rağmen, dini müesseselerden ve dini duyarlıktan mahrum bırakılmıştır. Modern dünyanın kendi ordularının bünyesinde hassasiyetle yer verdiği dini teşkilâtlanmayı da görmezden gelmiştir.

Bu yanlış tutum, Türk Silahlı Kuvvetlerini Milletin Ordusu olmaktan çıkarıp Devletin ordusu konumuna getirmiş, bu haliyle de dış düşmandan önce milletinin manevi yapısını tehdit olarak görmesine sebep olmuştur.

Bu saikle dini simge, değer ve uygulamaların bünyesine ulaşıp barınmaması için mevzuatında engeller oluşturmuştur.

Milletimize tekrar baş tacı olabilmesi için Ordumuzda iki ana konuda köklü zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.

Birincisi; Milletin oyları ile seçilip iş başına gelen Sivil İradenin emrine girmeyi, Devletin bütün kurumları gibi, bütün mensuplarının içine sindirmesi sağlanmalıdır.

İkincisi; Mensupları üzerindeki din karşıtı hiyerarşik baskılar kaldırılmalı, dini vecibelerin hür iradeler ile serbestçe yaşanması için imkânlar sunulmalıdır.

Ordumuzun profesyonel kadrolarının Milletimizin kalbinde tekrar taht kurması, itaat kültürü, sarsılmaz disiplini ve yüksek manevi değerleri ile dünyada huzur ve adaletin kalesi olması için ecdadından tevarüs eden kisvesine tekrar bürünmelidir. Milletine ve değerlerine yabancı bir medeniyetin değil milletinin mensup olduğu medeniyetin temsilcisi olmalıdır.

Bunun için;

  1. Silahlı Kuvvetler Mensupları üzerindeki, ibadetten uzaklaşmalarına sebep olan baskılar kaldırılmalı, camide ve cemaatte milletin arasında olma imkânı sağlanmalıdır.
  2. Kıyafet Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılarak, erkek mensupları sakal bırakabilmeli, bayanlar tesettürlü olabilmelidir.
  3. Barış kadrolarında Kara Kuvvetlerinde tabur seviyesinde, diğer kuvvetlerde dengi birliklerde din görevlileri yer almalıdır.
  4. Kışlalarda mescitler aktif hale getirilmeli, Silahlı Kuvvetlerde din görevlileri istihdam edilinceye kadar, Diyanet İşleri Başkanlığınca atanacak imamlar kışla mescitlerinde ve savaş gemilerinde görevlendirilmelidir. 02 Nisan 2015

Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASSAM ve SADAT A.Ş.

Yönetim Kurulu ve

ASDER Onursal Bşk.

 

[1] A. Çelenk, Panel Tebliği, Adaleti Savunanlar Derneği Dergisi Sayı 8, Mart 2008, Eki- Asker ve Dini Değerler, s.87

[2] A. Çelenk, Panel Tebliği, Adaleti Savunanlar Derneği Dergisi Sayı 8, Mart 2008, Eki- Asker ve Dini Değerler, s.88

[3] A. Çelenk, Panel Tebliği, Adaleti Savunanlar Derneği Dergisi Sayı 8, Mart 2008, Eki- Asker ve Dini Değerler, s.88-89

[4] İmam Birgivi 16. Yüzyılda yaşamış, Balıkesir’in Kepsut Nahiyesi Bektaşlar Köyünde doğmuş, soyu İsfendiyaroğlu Beylerine dayanan Türk İslâm âlimidir.

[5] A. Çelenk, Panel Tebliği, Adaleti Savunanlar Derneği Dergisi Sayı 8, Mart 2008, Eki- Asker ve Dini Değerler, s.60-62

[6] A. Çelenk, Panel Tebliği, Adaleti Savunanlar Derneği Dergisi Sayı 8, Mart 2008, Eki- Asker ve Dini Değerler, s.82

[7] ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı Din İşleri Subayı Talimatnamesi (AFM 165-3)]

[8] A. Çelenk, Panel Tebliği, Adaleti Savunanlar Derneği Dergisi Sayı 8, Mart 2008, Eki- Asker ve Dini Değerler, s.85 

Okunma 5678 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 02 Ekim 2019 17:22
Adnan TANRIVERDİ

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi Kimdir?

 

Adnan Tanrıverdi08 Kasım 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Akşehir'de bitirdi. Orta tahsilinden sonra 1962-1963 öğrenim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1963-1964 öğrenim yılında bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde öğrenim gördü.

1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. 30 Ağustos 1966 yılında; Topçu Subayı olarak pekiyi derece ile Kara Harp Okulunu bitirdi. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitirdi. Mart 1967 tarihinde Teğmenliğe nasbedildi. Aynı yıl Füsun Hanım ile evlendi.

Sırasıyla; 23ncü Piyade Tugayı 8inci Topçu Taburunda (İstanbul), 10uncu Piyade Tümeni Topçu Alayında (Tatvan), 58inci Topçu Er Eğitim Tugayı Karargah Bölüğü ve 1inci Topçu Taburunda Batarya Komutanlıkları (Burdur) görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 1970'de Üsteğmen, 30 Ağustos 1973'de Yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Topçu Ve Füze Okulu Kurslar Alayı Yedek Subay taburunda Yedek Subay Bölük Komutanlığı yaptı.

1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. Kurmay Sb. olarak; 2nci Piyade Tümen  Komutanlığında  (Adapazarı) İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 1980 tarihinde mümtazen terfi ettirilerek Binbaşılığa, 30 Ağustos 1984 tarihinde Yarbaylığa, 30 Ağustos 1987 tarihinde Albaylığa yükseltildi.

Akademi öncesi Özel Tekamül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri nizami Harp Kursu gördü.

1986-1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, 1988-1990 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1inci ve 2nci Dairelerinde Subay Üyelik ve 1inci Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı (Malazgirt) görevine atandı. Bu görevde iken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi.

1992-1995 yılları arasında üç yıl 2inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997:1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak , Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı. 28 Kasım 2004 : 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) nin Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Yeni ASDER Yönetimi, kendisine ASDER Onursal Başkanlığı titrini münasip görmüştür.

ASDER Onursal Başkanı olarak, Müslüman Ülke Silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesi kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetlerinde görev yapmak üzere SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini 28 Şubat 2012 tarihinde; İslam Ülkelerinin bir irade etrafında birleşmesinin teknik esaslarını inceleme ve İslam birliği temelinin atılması için uygun koşulları oluşturma hizmetleri için "Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini" (ASSAM) 24 Mayıs 2013 tarihinde; SADAT A.Ş. bünyesinde hizmet verecek emekli askeri personelin kondisyonlarını muhafaza etme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi için "Yunus Uluslararası Doğa Sporları Derneği ve Deniz Sporları Kulübünü" (YUSDER) 19 Ocak 2013 tarihinde kurmuştur.

Ağustos 2016-Mart 2020 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunmuştur.

Halen; ASDER Onursal Başkanlığı ile ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi ve YUSDER Yönetim Kurulu Başkanlıklarını aktif olarak yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilir.

 

 

 من هو العميد المتقاعد عدنان تانريفردي؟

ولد في 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 1944 في منطقة أقشهير بولاية قونية. أتم دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في أقشهير. بعد تعليمه الثانوي، شغل منصب مدرس بديل في المدرسة الابتدائية لمدة عام واحد في العام الدراسي 1962-1963. ودرس في جامعة إسطنبول، كلية العلوم، قسم علم الحيوان لمدة عام واحد في العام الدراسي 1963-1964.

في عام 1964، دخل الأكاديمية العسكرية البرية. في 30 أغسطس 1966 تخرج من الأكاديمية العسكرية البرية برتبة ضابط مدفعية بدرجة عالية. في عام 1967، أنهى الدورة الأساسية لضباط مدرسة المدفعية والصواريخ بالمركز الثاني. تمت ترقيته إلى ملازم في مارس/ آذار 1967. في نفس العام، تزوج من السيدة فسون.

خدم في لواء المشاة الثالث والعشرين كتيبة المدفعية الثامنة (إسطنبول)، وفي فوج المدفعية لفرقة المشاة العاشرة في (تطوان)، وفي سرية قيادة لواء التدريب الخاص بالمدفعية الثامنة والخمسين وكتيبة المدفعية الأولى كتيبة البطارية في (بوردور). تمت ترقيته إلى رتبة ملازم أول في 30 أغسطس/ آب 1970، وفي 30 أغسطس/ آب 1973 إلى رتبة نقيب. شغل منصب قائد سرية ضابط الاحتياط في كتيبة ضباط الاحتياط في مدرسة المدفعية والصواريخ.

درس في الأكاديمية العسكرية البرية في 1976-1978 وحصل على منصب ضابط أركان في عام 1978. تخرج من أكاديمية القوات المسلحة عام 1980. بصفته ضابط أركان، شغل منصب رئيس فرع المخابرات ونائب رئيس أركان فرقة المشاة الثانية في (أدا بازاري)، وكعضو هيئة التدريس في الأكاديمية العسكرية البرية، وفي فرع الخدمات اللوجستية والعمليات في قسم الحرب الخاصة في هيئة الأركان العامة، وكنائب رئيس هيئة الأركان العامة.

تمت ترقيته إلى رتبة رائد في 30 أغسطس/ آب 1980، وإلى رتبة مقدم في 30 أغسطس/ آب 1984، وإلى رتبة عقيد في 30 أغسطس/ آب 1987.

حضر قبل الأكاديمية الدورات التطويرية الخاصة والدورة الأساسية للغة الفرنسية ودورة الحرب غير التقليدية.

شغل منصب رئيس منظمة الدفاع المدني في جمهورية قبرص التركية الشمالية في الأعوام 1986-1988، وكعضو ضابط في الغرف الأولى والثانية للمحكمة الإدارية العسكرية العليا، ونائب رئيس الشعبة الأولى في الأعوام 1988-1990.

في عام 1990، تم تعيينه في قيادة فوج مدفعية الفيلق الثامن في (مالاذكرد). وأثناء وجوده في هذا المنصب رقي إلى رتبة عميد في 30 أغسطس/ آب 1992.

وبعد أن شغل منصب قائد اللواء الثاني المدرع في منطقة (كارتال) لمدة ثلاث سنوات بين 1992-1995 ورئيساً لقسم صحة القوات البرية بين 1995-1996، تقاعد في 30 أغسطس/ آب 1996.

بعد تقاعده، شغل منصب المنسق العام لإذاعة Üsküdar FM لمدة عام واحد بين 1997- 1998 بصفة فخرية. في 30 مايو/ أيار 2004، كان عضوا في مجلس إدارة جمعية إخلاص مرمرة لبناء المساجد والإغاثة. شغل منصب الرئيس العام لجمعية المدافعين عن العدالة (ASDER) بين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

اعتبرت إدارة ASDER الجديدة أنه من المناسب منحه لقب الرئيس الفخري لـ ASDER.

وكالرئيس الفخري لـ (ASDER): أنشأ شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية والإنشاءات والتجارة والصناعة المساهمة وذلك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتأمين المعدات والأسلحة والتدريب بشكل خاص، والتدريب من مستوى الجندي الى مستويات المدربين، وتنظيم القوات المسلحة للدول المسلمة و تقديم الاستشارات في الاستخدام الاستراتيجي لها بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2012. وللقيام بالدراسات اللازمة وخلق الظروف المواتية لإرساء أسس الاتحاد بين الدول الإسلامية بإرادة موحدة والقيام بالخطوات المطلوبة أنشأ " جمعية مركز المدافعين عن العدالة للدراسات الاستراتيجية أصّام" بتاريخ 24 مارس/ آذار 2013، وللحفاظ على حالة العسكريين المتقاعدين الذين سيعملون ضمن شركة صادات الدفاعية ولتطوير قدراتهم، أسس "جمعية يونس الدولي للرياضات الطبيعية والرياضات المائية" (YUSDER) في 19 يناير/ كانون الثاني 2013.

شغل منصب كبير مستشاري الرئيس التركي في الفترة ما بين أغسطس/ آب 2016 ومارس/ آذار 2020.

يشغل حاليا، الرئيس الفخري لـ ASDER ورئيس مجلس إدارة مركز أصّام للمدافعين عن العدالة للدراسات الاستراتيجية وجمعية YUSDER للرياضات الطبيعية والمائية.

متزوج وله ولدان ويتحدث الفرنسية.   

 

 

 Who is Retired Brigadier General Adnan Tanrıverdi?

He was born on 08 November 1944 in Akşehir district of Konya. He finished primary, secondary and high school in Akşehir. After his secondary education, he worked as a substitute teacher in primary school for one year in the 1962-1963 academic year. He studied at Istanbul University, Faculty of Science, Department of Zoology for a year in the 1963-1964 academic year.

He started studying the Military Academy in 1964. On 30 August 1966; He graduated from the Military Academy with a excellent degree as an Artillery Officer. In 1967, he finished the Artillery and Missile School Officer Basic Training in second. He was assigned as Second Lieutenant in March 1967. In the same year he married Mrs. Füsun.

He served respectively in 23rd Infantry Brigade 8th Artillery Battalion (Istanbul), the 10th Infantry Division Artillery Regiment (Tatvan), the 58th Private Artillery Training Brigade Headquarters Company and the 1st Artillery Battalion Battery Commands (Burdur). On 30 August 1970, he was promoted to First Lieutenant, on 30 August 1973 he was promoted to the rank of Captain. He served as the Reserve Officer Company Commandant in the Artillery and Missile School Trainings Regiment Reserve Officer Battalion.

He studied at the Military Academy between 1976-1978 and gained the status of Staff Officer in 1978. He graduated from the Armed Forces Academy in 1980. As Staff Officer; He served in Intelligence Branch Directorate and Deputy Chief of Staff in the 2nd Infantry Division Command (Adapazarı); Military Academy Faculty Member; Deputy Chief of Staff at the General Staff Special Warfare Department, Logistics and Operations Branch Directorates.

He was promoted to Major on 30 August 1980, to Lieutenant Colonel on 30 August 1984 and to Colonel on 30 August 1987 with outstanding service.

He attended Special Development Courses, Basic French Course and Unconventional Warfare Course before the academy.

He served as the Head of the Civil Defense Organization of the Turkish Republic of Northern Cyprus between 1986-1988 and as an Officer Member and Deputy Head of the 1st Division in the 1st and 2nd Departments of the Supreme Military Administrative Court between 1988-1990.

In 1990, he was appointed to the 8th Corps Artillery Regiment Command (Malazgirt). While he was in this post, he was promoted to Brigadier General on 30 August 1992.

After serving in the 2nd Armored Brigade Command (Kartal) for three years between 1992-1995 and as the Head of the Land Forces Surgeon General Office between 1995-1996, he was transferred to retirement on August 30, 1996.

After his retirement, he worked as the General Coordinator of Üsküdar FM Radio as an honorary for a year between 1997-1998. He took part in the Board of Directors of İhlâs Marmara Evleri Mosque Construction and Aid Association on 30 May 2004. Between 28 November 2004 - 22 November 2009, he was the President of the Association of Justice Defenders (ASDER).

As Honorary President of ASDER, Consultancy on the Organization and strategic use of the Armed Forces of the Muslim Countries, from the end-user level to the educator level, He established SADAT International Defense Consulting Construction Industry and Trade Inc. on February 28, 2012 to provide training and warfare, supply, maintenance and repair services of weapons and vehicles. He established the "Justice Defenders Strategic Research Center Association" (ASSAM) on May 24, 2013, for the services of examining the technical principles of the unification of Islamic countries around a will and creating the appropriate conditions for the foundation of Islamic Union. He established "Yunus International Outdoor Sports Association and Sea Sports Club" (YUSDER) on 19 January 2013 in order to maintain and improve the conditions of retired military personnel, YUSDER serves within the body of SADAT Inc.

He served as the Presidency Chief Advisor between August 2016 and March 2020.

Currently; he serve as Honorary President of ASDER and actively President of Board of Directors of ASSAM, SADAT Inc. and YUSDER.

He is married and has two children. He can speak French.

www.adnantanriverdi.com
Yorum eklemek için giriş yapın