Salı, 20 Şubat 2018 00:00

İkinci Uluslararsı ASSAM İslam Birliği Kongre Beyannamesi

Yazan
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
İkinci Uluslararsı ASSAM İslam Birliği Kongre Beyannamesi https://seeklogo.com/search?q=adalet+bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1+cte

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatı hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır. 

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. 

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017 yılında uygulanan ve her yıl  icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak ana konuları;

İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-yapıldı)

İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapılacak)

İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),

İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),

İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),

İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),

İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şekilde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

 Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliğinin (İDSB) de işbirliği ile 23-24Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

 Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruşu Temsilcisi ve akademisyen katılmıştır.

Kongrede 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından sunulan bildiri özetleri ve bildiriler ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır.([i])

 Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan  “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ayrıca 29 ülkeden 70’i Türkiye’den 109 STK yetkilisi tarafından da onaylanmış ve basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii])

 Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır.([iii])

 KONGRENİN İKİNCİSİ;

ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslâm Ülkeleri STK Birliği (İDSB), Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği (UMAD)  ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği / International Union Of Muslim Scholars (IUMS)’nin de iştirakiyle, 01-02-03 Kasım 2018 tarihinde “İSLÂM EKONOMİSİ VE ORTAK EKONOMİK SİSTEMLER” alt başlığında yapılacaktır.

 Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla işbirliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

 Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyarına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde    bulunan;

Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;

Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;

Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletlerine denizden sınır komşusu olan;

Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;

Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce    sahip bulunmaktadır.

 İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının bir birleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir. Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da, El Kaide; Irak’ta Haşdi Şabi; Sudan’da Boko Haram, Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C),  Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PYD; Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, PYD, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

 Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

 Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa’ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000’den fazla olmuştur.

 Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekâlet savaşları (asimetrik Savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 İKİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

İstanbul’da, 01:03 Kasım 2018 tarihinde icra edilecektir.

İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarıyla ilgili  hususlar, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı altında incelenecektir.

 Bu kongrenin amacı;

İslâm Birliğine giden yolda, İslâm Fıkhında İktisadi hayata yön veren hükümler ışığında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik hususların belirlenmesidir.

 İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları, aşağıdaki alt başlıklar EK- A’daki hususların ortaya çıkarılması için aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 İslam Ekonomisi

İslam Ülkelerinin Ekonomik Potansiyelleri Ve Yapısal Özellikleri

İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Ve Ticari İşbirliği

İslam Ülkeleri Arasında Ticaret Hacmi Ve Ticaret Potansiyeli

İslam Ülkelerinde Temel Ekonomik Sorunlar

İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Artırılması

Finansal Sektörde İşbirliği

  İKİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

TASLAK PROGRAMI

 ÖNEMLİ TARİHLER

 Özet gönderme son tarihi                                : 30 Haziran 2018

Kabul edilen özetlerin duyurusu                      : 01 Ağustos 2018

Tam metinlerin son gönderme tarihi                : 01 Ekim 2018

Kongre tarihi                                                    : 01-02-03 Kasım 2018

 ASSAM Kongreleri

İcra Komitesi

 


 

(i)https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/the-islamic-union-congress-abstract-book.html

(ii) https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/congress-17-declaration.html

(iii)https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

 

 İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÜCÜNÜ BELİRLEME  KRİTERLERİ

 1. İslâm fıkhında (Kur’an’da ve Sünnette) iktisadi hayata yön veren hükümler

    1)      İslâm İktisadı Mefhumu ve Metodolojisi

    2)      İslâm İktisat Modelinde Tüketim ve Üretim

    3)      İslâm İktisat Modelinde Devletin Rolü

    4)      İslâm İktisat Modelinde Sigorta

    5)      İslâm İktisat Modelinde Faizsiz Bankacılık

    6)      İslâm İktisat Modelinde Zekât Uygulaması ve Mali Siyaset

    7)      İslâm İktisat Modelinde İktisadî Gelişme

    8)      İslâm Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği

 2. İslâm Ülkelerinin İş Gücü;

    1)      İş Gücü politikası

    2)      İş Gücü Eğitimi

    3)      İş Gücü Durumu

    4)      İşsizlik

    5)      Yurt Dışına Giden Gelen İşçiler

    6)      Çalışma Koşulları ve Usulleri

    7)      İşçi-İşveren, İşçi-Devlet ilişkileri

 3. İslam ülkelerinin üretim kalem ve kapasiteleri

     1) Tarım ürünü üretim kalem ve kapasiteleri

               a)      Tarım Politikaları, Gelişme Programları, Gerçekleşme Oranları

               b)     Tarım Teknolojisi Verimliliğe Etkisi

               c)      Ziraat, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Faaliyetleri ve Üretimi

               d)     Tarım Ürünleri Olarak Yeterlilik Durumu

     2) Sanayi Ürünü Üretimi kalem ve Kapasiteleri

               a)      Sanayileşme politikaları

               b)     Sanayi Sektörleri, Üretim Miktarları

               c)      Sanayide Çalışan İşgücü ve Sanayi Dallarına dağılımı

               d)     Yer altı madenleri

               e)      Enerji Üretimi ve Yeterlilik Durumu

               f)       Savunma Sanayi Üretimi

                                I.      Harp, Silah, Araç ve gereçlerinin Üretimi

                                II.      Savunma Sanayi Olarak Dışa bağımlılık

                                III.      Stratejik maddeler ve Stokları

  3) Ticaret Kapasiteleri

            a)      İç ve Dış Ticaret politikaları

            b)     Ticari Şirketler ve Meslek Kuruluşları

            c)      Fiyat hareketleri

            d)     İthal ve İhraç Maddeleri ve İlişkide olduğu Ülkeler

            e)      Dış Ticarete konan Kısıtlar, Ülke Ekonomisinin Hassasiyetleri

            f)       İlişkide Bulunduğu Uluslararası Ekonomi Örgütleri

            g)      Ödemeler dengesi

   4) Turizm ve Tanıtım

           a)      Turizm Politikası ve Eğitim

           b)        Ülkeye Gelen Turistler

           c)        Turizmi tanıtma Faaliyetleri

           d)        Turizm Anlaşmaları

           e)        Otel, Motel, Kampingler

           f)          Projeler

   5) Maliye Politikaları

           a)      Bütçe, Emisyon Durumu, Para Değeri, Altın ve Döviz Durumu, İstikrazlar

           b)     Bütçenin Önceki Yıllara Göre Değişiklik Gösteren Yönleri

           c)      Devletlerin Maliye ve Para Politikaları

           d)     Yatırımların Yapıldığı Alanlar ve Üretim yerlerine Göre dağılımı

 4. İslam ülkelerinin ihracat kalem ve kapasiteleri

    1)      Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri

    2)      Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri

 5. İslam ülkelerinin ithalat kalemleri ve hacimleri

    1)       Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri

    2)      Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri

 6. İslam ülkelerinin milli gelirleri ve dağılımları
 7. Dünya ülkeleri arasında uygulanan ekonomik işbirliği esas ve prensipleri
 8. İslam ülkeleri arasında kurulabilecek ekonomik işbirliği esas ve prensipleri

 

 

                                                                                                                                                              ASSAM Kongreleri

                                                                                                                                                              İcra Komitesi

Okunma 4100 defa Son Düzenlenme Pazar, 19 Eylül 2021 14:20
Yorum eklemek için giriş yapın